درب اتوماتیک تا شو

درب اتوماتیک تا شو

درب اتوماتیک تا شو

درب اتوماتیک تا شو

این سیستم درمکانهایی که به نسبت عرض دهنه نیاز به عرض بازشوی بیشتـری هست مورد استفاده قرار می گیرد و بیش از۸٠% عرض دهنه باز شو مفید آن می باشد.درب فولدینگ به صورت نصب از رو و یا خطی قابل نصب می باشد.

تعداد بازدید 223

ارسال نظر