درب اتوماتیک تلسکوپی

درب اتوماتیک تلسکوپی

درب اتوماتیک تلسکوپی

درب اتوماتیک تلسکوپی

عملکرد این سیستم مشابه دربهای اتوماتیک کشوئی Sliding است با این تفاوت که از لحاظ عرض بازشو حدوداً ۲/ ۳ عرض کل دهنه بـاز شـو مفیـد می باشد.در این سیستم برای هر لنگه ثابت دولنگه متحرک نصب می شود که در آن لنگه دوم متحرک بانصف سرعت لنگه اول حرکت می نمایـد تـا بـه صورت هماهنگ به روی لنگه ثابت قرارگیرد.

تعداد بازدید 236

ارسال نظر