پروژه های فرودگاهی

1 فرودگاه بین المللی اهواز (خرید اول) 4سیستم  اهواز
2 فرودگاه بین المللی اهواز (خرید دوم) 5سیستم اهواز
3 فرودگاه بین المللی کرمان  2سیستم کرمان
4 فرودگاه بین المللی نوشهر 2سیستم نوشهر
5 فرودگاه هما 1سیستم تهران
6 فرودگاه زاهدان 2سیستم زاهدان
7 فرودگاه مهرآباد کیش ایر 1سیستم تهران
8 فرودگاه مهرآباد سالن انتظار حجاج 10سیستم تهران
9 فرودگاه مهرآباد شرکت فرودگاههای کشور 10سیستم تهران
10 فرودگاه مهرآباد ترمینال دو ورودی سرویسهای بهداشتی 2سیستم تهران
11 فرودگاه مهرآباد رستوران GIP 1سیستم تهران
12 فرودگاه شهید بهشتی 4سیستم اصفهان
13 فرودگاه شهرکرد (پلیس فرودگاه) 1سیستم شهرکرد
14 فرودگاه مهرآباد ترمینال دو (شرکت سالبن سازه کیش ایر) 1سیستم تهران
15 فرودگاه سیرجان 2سیستم سیرجان
16 فرودگاه امام خمینی 1سیستم تهران
17 فرودگاه رفسنجان 1سیستم رفسنجان
18 فرودگاه جیرفت 2سیستم جیرفت
19 فرودگاه کرمان ترمینال حجاج 1سیستم کرمان
20 فرودگاه گرگان 5سیستم گرگان
21 فرودگاه امام خمینی ساختمان مخابرات 1سیستم تهران
22 فرودگاه شهید بهشتی اصفهان 1سیستم اصفهان
23 فرودگاه پارس آباد اردبیل 1سیستم اردبیل
24 فرودگاه سراوان 5سیستم سراوان
25 فرودگاه پروازهای خارجی (سرآمد ساختمان) 4سیستم یزد
26 فرودگاه سیرجان 1سیستم سیرجان
27 فرودگاه قشم 2سیستم قشم
28 فرودگاه شهرکرد  4سیستم شهرکرد
29 فرودگاه سبزوار 2سیستم سبزوار
30 فرودگاه لار 1سیستم لار
31 فرودگاه زاهدان 2 1سیستم زاهدان
32 معاونت خدمات فرودگاهی تهران 1سیستم تهران
33 شرکت فرودگاههای کشور (اتاق سرور مادر تخصصی فرودگاهها) 1سیستم تهران
34 شرکت توسعه و مدیریت فرودگاه کیش 2سیستم کیش
35 شرکت فرودگاههای کشور 2سیستم تهران
36 شرکت ناورود (فرودگاه عسلویه) 2سیستم عسلویه