1دانشکده توانبخشی اصفهان4سیستماصفهان
2دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی1سیستمتهران
3دانشکده علوم پزشکی اهواز2سیستماهواز
4دانشکده فنی و حرفه ای سما1سیستمورامین
5دانشکده برق و کامپیوتر شهید نیک بخت1سیستمزاهدان
6دانشکده انرژی اتمی5سیستمتهران
7دانشکده علوم پزشکی2سیستمزاهدان
8دانشکده کشاورزی ورودی کتابخانه مرکزی کرج1سیستمکرج
9دانشکده پیراپزشکی اهواز1سیستماهواز
10دانشکده آزاد شهرری1سیستمشهرری
11دانشکده هنر دانشگاه علوم1سیستمزابل
12دانشکده پزشکی ارومیه1سیستمارومیه
13دانشکده پرستاری1سیستماصفهان
14دانشکده علوم پزشکی تبریز1سیستمتبریز
15دانشکده علوم پزشکی اهواز1سیستماهواز
16دانشکده توانبخشی1سیستمشیراز
17دانشکده الزهرا مشهد1سیستممشهد
18دانشکده پزشکی فلسفی گرگان1سیستمگرگان
19دانشکده کشاورزی همدان1سیستمهمدان
20دانشکده صنعتی سهند آذرشهر2سیستمتبریز
21دانشکده ادبیات اهواز3سیستماهواز
22دانشکده مامایی و پرستاری اهواز1سیستماهواز
23دانشکده برق دانشگاه اصفهان1سیستماصفهان
24دانشکده علوم آزمایشگاهی گراش شیراز1سیستمشیراز
25دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر طوسی2سیستمتهران
26دانشکده علوم حدیث قم8سیستمقم
27دانشکده علوم پزشکی مرکزی تهران3سیستمتهران
28دانشکده داروسازی1سیستمزنجان
29دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام2سیستمایلام
30دانشکده بین المللی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان2سیستمبم
31دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی تهران3سیستمتهران
32دانشکده فنی گیلان1سیستمرشت
33دانشکده علوم پزشکی اراک1سیستماراک
34دانشکده علوم و صنعت ایران تهران2سیستمتهران
35دانشکده دندانپزشکی همدان1سیستمهمدان
36دانشکده فنی و مهندسی اصفهان ساختمان انصاری2سیستماصفهان
37دانشکده علوم پزشکی بوشهر1سیستمبوشهر
38دانشکده علوم پزشکی ساری1سیستمساری
39دانشکده پیام نور تهران10سیستمتهران
40دانشکده علوم اقتصادی3سیستمتهران
41دانشکده پیراپزشکی پردیس نازلو ارومیه2سیستمارومیه
42دانشکده پرستاری مراغه1سیستممراغه
43دانشکده علوم پزشکی هرمزگان1سیستمبندرعباس
44ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (کتابخانه)1سیستمارومیه
45سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور تهران7سیستمتهران
46دانشگاه بیرجند استخر1سیستمبیرجند
47دانشگاه علوم پزشکی تهران1سیستمتهران
48دانشگاه آزاد امیدیه1سیستمامیدیه
49دانشگاه آزاد قزوین3سیستمقزوین
50دانشگاه مرکز رفاهی1سیستممشهد
51دانشگاه امام حسین تهران کتابفروشی1سیستمتهران
52دانشگاه عالی دفاع ملی3سیستمتهران
53دانشگاه فردوسی مشهد مرکز کامپیوتر1سیستممشهد
54دانشگاه اصفهان کتابخانه1سیستماصفهان
55دانشگاه آزاد کتابخانه مرکزی4سیستماصفهان
56دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند1سیستمبیرجند
57دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر1سیستماسلامشهر
58دانشگاه آزاد اسلامی تفرش1سیستمتفرش
59دانشگاه آزاد اسلامی گچساران1سیستمگچساران
60دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج2سیستمیاسوج
61دانشگاه آزاد اسلامی مشهد2سیستممشهد
62دانشگاه آزاد گچساران3سیستمشیراز
63دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش1سیستمتفرش
64دانشگاه آزاد بافت1سیستمبافت
65دانشگاه آزاد آزادشهر1سیستمآزادشهر
66دانشگاه آزاد آمل2سیستمآمل
67دانشگاه آزاد اسلامی بیضاء شیراز1سیستمشیراز
68دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد2سیستمشهرکرد
69دانشگاه آزاد واحد تفرش1سیستمتفرش
70دانشگاه آزاد ساری2سیستمساری
71دانشگاه آزاد اسلامی شیراز1سیستمشیراز
72دانشگاه آزاد شهر ری2سیستمری
73دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب1سیستمتبریز
74دانشگاه شهید چمران اهواز2سیستماهواز
75دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1سیستمقوچان
76دانشگاه جامع پیام تهران 25سیستمتهران
77دانشگاه پیام نور1سیستمسراوان
78دانشگاه بقیه الله (خرید اول)2سیستمتهران
79دانشگاه بقیه الله (خرید دوم)1سیستمتهران
80دانشگاه پیام نور1سیستماهواز
81دانشگاه پیام نور خوانسار1سیستماصفهان
82دانشگاه پیام نور اصفهان1سیستماصفهان
83دانشگاه پیام نور رضوانشهر2سیستمیزد
84دانشگاه تربیت مدرس2سیستمتهران
85دانشگاه تربت مدرس1سیستمکیلومتر 17 جاده قدیم کرج
86دانشگاه رازی کرمانشاه2سیستمکرمانشاه
87دانشگاه صنعتی شریف (دانشکده نفت و شیمی)1سیستمتهران
88دانشگاه سمند تبریز1سیستمتبریز
89دانشگاه شیراز1سیستمشیراز
90دانشگاه علوم پزشکی اهواز1سیستماهواز
91دانشگاه علوم و تحقیقات2سیستمتهران
92دانشگاه سیستان و بلوچستان6سیستمزاهدان
93دانشگاه پیام نور اردکان1سیستمیزد
94دانشگاه تربیت معلم کرج2سیستمکرج
95دانشگاه علوم پزشکی1سیستمتهران
96دانشگاه صنعتی اصفهان1سیستماصفهان
97دانشگاه علوم پزشکی اهواز1سیستماهواز
98دانشگاه شهید چمران1سیستماهواز
99دانشگاه علوم پزشکی اراک1سیستماراک
100دانشگاه آبادان1سیستمآبادان
101دانشگاه ارومیه1سیستمارومیه
102دانشگاه مفید1سیستم
103دانشگاه علوم پزشکی (خوابگاه امام رضا)1سیستماراک
104دانشگاه بوعلی سینا1سیستمهمدان
105دانشگاه شهید بهشتی1سیستمتهران
106دانشگاه سما ساوه1سیستمساوه
107دانشگاه کیش4سیستمکیش
108دانشگاه علوم پزشکی همدان2سیستمهمدان
109دانشگاه علوم پزشکی همدان1سیستمهمدان
110دانشگاه فردوسی مشهد2سیستممشهد
111دانشگاه صنعتی2سیستمهمدان
112دانشگاه ملی زابل1سیستمزابل
113دانشگاه علوم پزشکی کرمان1سیستمکرمان
114دانشگاه شمال آمل1سیستمآمل
115دانشگاه صنعتی شیراز1سیستمشیراز
116دانشگاه علوم پزشکی تبریز4سیستمتبریز
117دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازنداران – ساری1سیستمساری
118دانشگاه پیام نور مشهد2سیستممشهد
119دانشگاه پیام نور سراوان (چابهار2)1سیستمزاهدان
120دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران1سیستمتهران
121دانشگاه دماوند – گیلاوند4سیستمدماوند
122دانشگاه ارومیه درب دوم1سیستمارومیه
123دانشگاه فردوسی مشهد1سیستممشهد
124دانشگاه خلیج فارس بوشهر1سیستمبوشهر
125دانشگاه صنعتی سهند تبریز1سیستمتبریز
126دانشگاه جامع علمی کاربردی تبریز1سیستمتبریز
127دانشگاه متالوژی تهران1سیستمتهران
128دانشگاه علوم پزشکی – باغ گیاهان دارویی2سیستماصفهان
فهرست