ردیف

مکان نصب

تعداد

آدرس

۱فرودگاه کرمان۲

کرمان

۲فرودگاه شیراز(خرید اول)۱شیراز
۳فرودگاه کیشکیش
۴فرودگاه سبزوار۲سبزوار
۵ترمینال فرودگاه تبریز۲تبریز
۶فرودگاه شیراز(خرید دوم)۲شیراز
۷فرودگاه بوشهر(خرید اول)۳بوشهر
۸فرودگاه تهران(خرید اول)۱تهران
۹فرودگاه زاهدان(خرید اول)۴زاهدان
۱٠فرودگاه رشت۳رشت
۱۱فرودگاه بیرجند۱بیرجند
۱۲فرودگاه مشهد(خرید اول)۱مشهد
۱۳فرودگاه اهواز(خرید اول)۱اهواز
۱۴فرودگاه ایلام۵ایلام
۱۵فرودگاه ساری(خرید اول)۱ساری
۱۶فرودگاه مهرآباد تهران(خرید اول)۳تهران
۱۷فرودگاه ارومیه۴ارومیه
۱۸فرودگاه اردبیل(خرید اول)۲اردبیل
۱۹فرودگاه ساری(خریددوم)۱ساری
۲٠فرودگاه شهید صدوقی یزد۱یزد
۲۱فرودگاه کیش ترمینال ۴کیش
۲۲فرودگاه خوی۱خوی
۲۳فرودگاه زاهدان(جدید)۱زاهدان
۲۴فرودگاه تهران ترمینال ۴۱تهران
۲۵فرودگاه تهران ترمینال ۱تهران
۲۶فرودگاه سیرجان(خرید اول)سیرجان
۲۷فرودگاه شیراز(خرید سوم)۱شیراز
۲۸فرودگاه مشهد(جدید)۱مشهد
۲۹فرودگاه کیش ترمینال ۳۳کیش
۳٠فرودگاه تهران ترمینال ۶۲تهران
۲۱فرودگاه بندر عباس(خرید اول)۱بندرعباس
۳۲فرودگاه زاهدان(خریددوم)۲زاهدان
۳۳فرودگاه بوشهر(خرید دوم)۲بوشهر
۳۴فرودگاه سنندج۱سنندج
۳۵فرودگاه شیراز(خرید سوم)۱شیراز
۳۶فرودگاه امام خمینیتهران
۳۷فرودگاه تبریزتبریز
۳۸فرودگاه تهران ترمینال ۲۱تبریز
۳۹فرودگاه رفسنجان۱رفسنجان
۴٠فرودگاه جیرفت۲جیرفت
۴۱فرودگاه عسلویه۹عسلویه
۴۲فرودگاه تهران -ساختمان بسبج۱تهران
۴۳فرودگاه کرمانشاه(خرید اول)۱کرمانشاه
۴۴فرودگاه مهر آباد-کارگاه مکانیک۳تهران
۴۵فرودگاه تهران ترمینال ۶۱تهران
۴۶فرودگاه ساری(خرید اول)۲ساری
۴۷فرودگاه تبریز۳تبریز
۴۸فرودگاه مهرآباد ساختمان مهرجویی۱تهران
۴۹فرودگاه اهواز(خریددوم)۳اهواز
۵٠فرودگاه کرمان ترمینال حجاج۱کرمان
۵۱فرودگاه گرگان(خرید اول)۳گرگان
۵۲فرودگاه ساری شرکت ساری سازه۱ساری
۵۳فرودگاه بندر عباس(خرید دوم)۳بندرعباس
۵۴فرودگاه سیرجان(خریددوم)۱سیرجان
۵۵فرودگاه اردبیل(خرید دوم)اردبیل
۵۶فرودگاه اردبیل(خریدسوم۲اردبیل
۵۷فرودگاه شهید بهشتی اصفهان۴اردبیل
۵۸فرودگاه هرمزگان۱اصفهان
۵۹فرودگاه گرگان(خریددوم)۱بندرعباس
۶٠فرودگاه مشهد(خرید دوم)۲گرگان
۶۱فرودگاه پرواز های خارجی(سرآمد ساختمان)۴یزد
۶۲فرودگاه سیرجانسیرجان
۶۳شرکت فرودگاههای کشور۲تهران
۶۴فرودگاه مشهد(خرید سوم)٠۲مشهد
۶۵فرودگاه سنندج(خرید اول)۲سنندج
۶۶فرودگاه سنندج(خرید دوم)۲

سنندج

۶۷فرودگاه قشم۲قشم
۶۸فرودگاه کرمانشاه(خریددوم)۴کرمانشاه
۶۹فرودگاه شهر کرد۱شهرکرد
۷٠فرودگاه مشهد ترمینال حجاج۲مشهد
۷۱شرکت ناورود(فرودگاه عسلویه)5عسلویه
۷۲فرودگاه سراوان۱سراوان
۷۳فرودگاه پارس آباد اردبیلتبریز
۷۴فرودگاه ساری(خریددوم)ساری
۷۵فرودگاه مشهد(خرید سوم)۱مشهد
۷۶فرودگاه مشهد(خرید چهارم)۱مشهد
۷۷معاونت خدمات فرودگاهی تهران۲تهران
۷۸شرکت توسعه و مدیریت فرودگاه کیشکیش
۷۹فرودگاه امام خمینی ساختمان مخابرات۲تهران
۸٠فرودگاه سنندج(خرید سوم)۶سنندج
۸۱شرکت ناورود(فرودگاه ۲)۱عسلویه
۸۲صادرات بار فرودگاه مهرآباد تهران۹تهران
۸۳فرودگاه مهرآباد تهران(خریددوم)۲تهران
۸۴فرودگاه مهرآباد ترمینال ۲۱تهران
۸۵شرکت فرودگاههای کشور(اتاق سرور مادر تخصصی فرودگاهها)۲تهران
۸۶فرودگاه امیدیه اهواز۸اهواز
۸۷فرودگاه مهرآباد(سالن انتظار حجاج)۳تهران
۸۸ترمینال۴فرودگاه مهرآبادتهران
فهرست