1خطوط لوله و نفت لرستان1سیستم خرم آباد
2خطوط لوله و نفت خوزستان1سیستم اهواز
3شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق2سیستم سرخس
4شرکت ملی پتروشیمی1سیستم تهران
5شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 2سیستممشهد
6شرکت پخش فرآورد های نفتی اهواز1سیستماهواز
7شرکت پخش فرآورد های نفتی اهواز2سیستمزاهدان
8شرکت ملی و صادرات گاز ایران3سیستمتهران
9شرکت ملی نفت منظقه ساری1سیستمساری
10شرکت نفت ایلام1سیستمایلام
11شرکت نفت و گاز آغاجاری8سیستمخوزستان
12شرکت نفت پارس تهران1سیستمتهران
13شرکت نفت1سیستمبوشهر
14شرکت نفت منطقه کرج1سیستمکرج
15شرکت نفت ایرانول1سیستمری
16شرکت نفت گچساران2سیستمگچساران
17شرکت نفت زاگرس جنوبی استان فارس5سیستمآغاز دلان
18شرکت نفت کیش2سیستمکیش
19شرکت نفت خانگیران سرخس4سیستمخانگیران
20شرکت نفت زاهدان2سیستمزاهدان
21شرکت نفت پارس تهران1سیستمتهران
22شرکت پخش فرآورده های نفتی کرمانشاه1سیستمکرمانشاه
23شرکت نفت و گاز کارون1سیستماهواز
24شرکت نفت و گاز کارون ساختمان شماره 2 اهواز1سیستماهواز
25شرکت نفت پارس تهران1سیستمتهران
26شرکت نفت عسلویه1سیستمعسلویه
27شرکت نفت شهرک شهید منتظری1سیستماصفهان
28نفت عسلویه بوشهر1سیستمبوشهر
29شرکت ملی گاز کرمانشاه1سیستمکرمانشاه
30شرکت ملی گاز ایران 1سیستمتهران
31شرکت ملی گاز لرستان1سیستمخرم آباد
32شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تهران 2سیستمتهران
33شرکت ملی نفتکش ایران تهران2سیستمتهران
34شرکت ملی نفت ایران (خدمات رفاهی)1سیستمخرمکوشک
35شرکت ملی نفت کش ایران 1سیستمتهران
36شرکت ملی نفتکش ایران1سیستمتهران
37شرکت ملی نفتکش ایران خارک12سیستمخارک
38شرکت ملی نفت کش ایران تهران 1سیستمتهران
39نفت فلات قاره جزیره سیری1سیستمجزیره سیری
40نفت بهران2سیستمتهران
41عملیات غیرصنعتی پتروشیمی ماهشهر1سیستمبندرامام
42عملیات اکتشاف نفت تهران 2سیستمتهران
43منطقه 5 عملیات گاز شیراز2سیستمشیراز
44منطقه نفتی عسلویه 32سیستمعسلویه
فهرست